Al. Józefa Piłsudskiego 26/49, 15-444 Białystok kontakt@clmm.pl +48 690 510 420

Regulamin - Konopna Terapia

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

KONOPNA TERAPIA CENTRUM LECZENIA MEDYCZNĄ
MARIHUANĄ – SKLEP WOJCIECH WIERCIŃSKI”

 

§ 1

1.
Sklep internetowy prowadzony jest przez Wojciecha
Wiercińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konopna Terapia Centrum Leczenia Medyczną Marihuaną –
sklep Wojciech Wierciński”
z
siedzibą przy ul. Ryska 3a lok. 54, 15-008 Białystok, NIP: 5432073741, REGON:
520443574.

2.
Niniejszy regulamin stanowi zasady
zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem serwisu
internetowego.

§2

1.
Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.
Sprzedający – Wojciech
Wierciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konopna
Terapia Centrum Leczenia Medyczną Marihuaną – sklep Wojciech Wierciński”
z siedzibą przy ul. Ryska 3a lok. 54,
15-008 Białystok, NIP: 5432073741, REGON: 520443574.

3.
Użytkownik – każda osoba dokonująca  zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.
Sklep – sklep internetowy prowadzony
przez Sprzedającego pod adresem: www.clmm.pl

§ 3

1.
Adres korespondencyjny Sprzedającego: Ryska
3A/54 Białystok

2.
Adres poczty elektronicznej
Sprzedającego: sklep@clmm.pl

3.
Konsument może porozumieć się ze
Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych kontaktowych podanych w niniejszym
paragrafie.

§ 4

1.
Ceny podane w Sklepie są podane w
polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.
Na ostateczna cenę zamówienia składa się
cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5

1.     Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.     Po
złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3.     Sprzedawca
udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a.       Płatność
gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b.       Płatność
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c.
Płatności elektroniczne i płatności kartą
płatniczą za pośrednictwem serwisu WooCommerce, PayU

4.
W przypadku wyboru przez Klienta
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.
W przypadku wyboru przez Klienta
płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy
odbiorze przesyłki.

6.       Szczegółowe
informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.

7.       Czas
realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
płatności.

8.       Towar
zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w opisie towaru, w
sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

§ 6

1.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w
terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

2.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w
posiadanie rzeczy

3.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu
od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych
Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.

4.
Aby zachować termin do odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

5.
Skutki odstąpienia od umowy:

a.
w przypadku odstąpienia od umowy
Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), niezwłocznie, a w
każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został
poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;

b.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami;

c.
zwroty wpłat dokonywane są wyłącznie na
polskie konta bankowe w złotówkach, lub osobiście w siedzibie firmy;

d.
Sprzedający może wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e.
Konsument powinien odesłać towar na
adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie (lub inny wspólnie
ustalony) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie
zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

f.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy;

g.
Konsument ponosi odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące
wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.
W przypadku gdy ze względu na swój
charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o
tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować
w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 7

1.
Sprzedający jest zobowiązany do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, odpowiada za jej wady na zasadach
uregulowanych w Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady).

2.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego
u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię
(okres obowiązywania rękojmi wynosi 2 lata) uregulowaną przepisami
kodeksu cywilnego.

3.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub
drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.

4.
Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć
m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego
reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5.
Sprzedający ustosunkuje się do żądania
reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6.
Towary odsyłane w ramach procedury
reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu lub inny
wspólnie ustalony.

7.
W przypadku gdy na produkt została
udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy
opisie produktu w Sklepie.

§ 8

1.
Konsument ma możliwość skorzystania
m.in. z:

a.
mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie
Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b.
pomocy stałych polubownych sądów
konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9

1.
Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie
dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia
i będą w tym celu przetwarzane przez Sprzedającego.

2.
Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących
go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3.
Szczegółowe zasady zbierania,
przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu
realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności Sklepu.

4.
Administratorem danych osobowych jest
Sprzedający.

§ 10

1.
W kwestiach nieuregulowanych w
niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.

2.
Sklep internetowy nie może być traktowany
jako źródło wiążącej (specjalistycznej, naukowej itp.) wiedzy o jakichkolwiek
zjawiskach. Porady otrzymane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego nie
mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Sprzedającego i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na
specyfikę Sklepu internetowego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki wynikłe z decyzji podjętych na podstawie rad udzielonych przez Sklep
internetowy.

3.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o
niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu
realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji
regulaminu.

4.
Sprzedającemu przysługuje prawo zmiany
niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany okresu
dostępności Sklepu internetowego.

5.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o
której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu Sprzedający poda taką informację do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Sklepu internetowego.

6.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do
przerwania korzystania ze Sklepu i zablokowania dostępu do
Sklepu Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania
przyczyny.